<< La llista dels nostres serveis és tant llarga com alta. >>

Instal·lació i Muntatge

Instal·lació i muntatge d’elements estructurals, arquitectònics, decoratius.

Instal·lació o substitució de xemeneies, sortides de fums, tubs de ventilació, extracció.

Muntatge i instal·lació de Rètols, Pancartes Pubilcitàries, Elements Promocionals.

Instal·lació de sistemes anti-coloms, adoptant la solució més efectiva per a cada cas.

server serveis verticals: instal·lació tub extracció fums

Reparacions i Rehabilitacions

Reparacions i Rehabilitacions parcials o integrals. Desde petites i ràpides actuacions fins a obres complexes.

Reforç d’estructures.

Reparació o substitució d’elements deteriorats, a cobertes i claraboies (teules, xapes, translúcids, etc.)

Impermeabilització i segellat de cobertes, terrats, envans pluvials, juntes estructurals, per prevenir o impedir-ne la filtració d’aigua, amb materials de primer ordre. Massilla de Poliuretà, Poliuretans Líquids, Membranes de polietilè, Formigó Armat, Teles Asfàltiques amb acabats minerals. Tractaments anticarbonatació.

Reparació i consolidació d’elements deteriorats, estructurals, funcionals o decoratius, de les façanes.

Aplicació de pintures a façanes, patis interiors, celoberts i estructures metàl·liques. Tractaments específics als tancaments de fusta.

Substitució de baixants i elements de fibrocement per nous de PVC.

Aïllament energètic eficient:
Aïllament exterior d’edificis urbans, instal·lacions industrials. Aillament de Cobertes de fibrociment. Aïllament de paraments verticals. Aïllament de xemeneies, tubs de ventilació i canals.

Restauracions

Restauració i consolidació d’elements deteriorats, estructurals, funcionals o decoratius, de les façanes. Restauració d’ornaments.

serveis-restauracio-facana-principal-detall

serveis-restauracio-facana-principal

server serveis verticals: restauracio detalls decoratius

Prevenció

Instal·lació i aplicació de mesures per a la prevenció de riscos.

Instal·lació de xarxes de seguretat per a la prevenció de riscos de desprendiment i/o caiguda.

Sistemes de protecció en alçada, individuals i col·lectives.

Línies de Vida permanents o eventuals, verticals o horitzontals.

A Server també ens oferim com a equip de suport o supervisió per projectes de muntatge on cal personal especialitzat i format en treballs en alçada.

server serveis verticals: protecció façana

server serveis verticals, instal·lació xarxa seguretat xemeneia

Manteniment i Neteja

Manteniment d’estructures en general.

Neteja de monuments i vidres en ubicacions de difícil accés, neteja de façanes, d’elements arquitectònics, neteja de canals i canaleres, neteja de claraboies per recuperar l’entrada de llum natural. Neteja de façanes singulars.

server serveis verticals, manteniment i neteja

server serveis verticals, manteniment i neteja